รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2012 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"เมธีวิจัยอาวุโส สกว.2555", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Jul 2 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด