รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2011

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>
Publish Year Output Award 5
2011 inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Population Structure of Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) From Nine Regions of Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"A High Throughput Screening System for Determining the Three Actions of Insecticides Against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Populations in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Geographic Distribution of Stomoxyine Flies (Diptera: Muscidae) and Diurnal Activity of Stomoxys calcitrans in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Human-Landing Patterns of Anopheles dirus sensu lato (Diptera: Culicidae) in Experimental Huts Treated With DDT or Deltamethrin", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์,"An improved experimental hut design for the study of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) movement patterns in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์,"Morphological and molecular description of firefly species Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: Lampyridae)", รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์, สาขาสัตว์, ผู้จัดการประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1, May 4 2011