รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2010

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

10

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>
Publish Year Output Award 6
2010 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Genetic structure among Thai populations of Aedes aegypti mosquitoes", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์,inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Biting activity and host preference of the malaria vectors Anopheles maculatus and Anopheles sawadwongporni (Diptera: Culicidae) in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Irritability and repellency of synthetic pyrethroids on an Aedes aegypti population from Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Effects of environmental conditions on the movement patterns of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) into and out of experimental huts in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"Irritancy and Repellency Behavioral Responses of Three Strains of Aedes aegypti Exposed to DDT and alpha-Cypermethrin", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์,"Pathogenicity of additional strains of Photorhabdus and Xenorhabdus (Enterobacteriaceae) to the mushroom mite Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2010 inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of crude extracts from Tacca chantrieri Andre and Linostoma pauciflorum Griff against the diamondback moth, Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2010
2010 inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of crude extracts from physic nut, Jatropha curcas L., against the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)", รางวัลชมเชย การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2010