รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2008

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2008 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, Sep 1 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด