รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2006

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2006 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2548", สาขาเกษตรศาสตร์, ถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มก. "สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแข่งขัน", Nov 3 2006

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด