รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2003 inนางสาวแสงแข น้าวานิช,inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ,"Hairy Cotton and Infestation of Cotton leafhopper", รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ภาคแผ่นภาพ, , สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย, Nov 27 2003