Award

Article
บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
Award
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ การใช้ประโยชน์ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557
Branch
-
Doner
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Class
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Received
28 กุมภาพันธ์ 2014
Related Link
-