Award

Article
แบบจำลองคณิตศำสตร์และกำรทวนสอบคุณภำพจุลินทรีย์ของอำหำรเหลวผสมชิ้นอำหำรด้วยกำรให้ควำมร้อนแบบโอห์มมิคในระบบกำรไหลแบบต่อเนื่อง
Award
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลดี
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
4 กุมภาพันธ์ 2014
Related Link
-