Award

Article
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเกี่ยวของฟักข้าวและการทำนาย
Award
เกียรติบัตรรางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย
Branch
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
6 ธันวาคม 2013
Related Link
-