Award

Article
การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "ข้าว" จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ
Award
รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี
Branch
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
6 ธันวาคม 2013
Related Link
-