Award

Award
รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2555
Branch
สังคมศาสตร์
Doner
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
Received
7 มีนาคม 2013
Related Link
-