Award

Award
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่อง "การศึกษาความต้องการคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษของพ่อครัวแม่ครัวชาวไทย"
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากวิทยาเขตศรีราชา เป็นงานวิจัยเพื่อใช้ข้อมูลที่ได้ในการประกอบเปิดรายวิชาใหม่ สำหรับสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Received
26 สิงหาคม 2013
Related Link
-