Award

Award
รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ระดับชาติ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลชมเชย
Branch
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Doner
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Class
ชาติ
Obvious
ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับกลางในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Received
1 เมษายน 2013
Related Link
-