Award

Article
รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Award
งานวิจัยดีเด่น
Branch
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
Class
ชาติ
Received
17 กุมภาพันธ์ 2012
Related Link
-