Award

Article
การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล
Award
รางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มพืชสมุนไพร
Branch
พืชสวน
Doner
กรมวิชาการเกษตร
Class
ชาติ
Received
3 กุมภาพันธ์ 2012
Related Link
-