Award

Article
Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand
Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1)
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
20 กันยายน 2011
Related Link
-