Award

Award
ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้การประกวดนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Branch
-
Doner
โล่ประกาศเกียรติคุณ
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ผลงานนี้มาจากโครงการ "การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ" ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552
Received
19 กันยายน 2011
Related Link
-