Award

Article
ฟิล์มผสมไคโตซานสตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล
Award
รางวัลการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Branch
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
31 มกราคม 2012
Related Link
-