Award

Article
การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ”
Award
รางวัลชมเชย
Branch
พืชผัก ประเภทนักวิจัย
Doner
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
Class
ชาติ
Received
29 พฤษภาคม 2008
Related Link
-