Award

Award
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ประจำปี 2552
Branch
-
Doner
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
Class
ชาติ
Obvious
จากผลงานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน มีผลงานการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ หรือที่กันว่า “ปุ๋ยสั่งตัด” ทำให้เกษตรกรลดค่าปุ๋ยในการผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ 47 และผลผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ได้ สำหรับข้าวโพด ถ้าใช้ปุ๋ยสั่งตัดจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้พัฒนาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ดิน ที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
Received
12 ตุลาคม 2009
Related Link
-