Award

Article
ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในทางเดินอาหารของไก่กระทง
Award
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Branch
สัตว์
Doner
คณะกรรมการการจัดงาน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
2 กุมภาพันธ์ 2010
Related Link
-