Award

Award
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ในที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น และได้เข้ารับรางวัลเข็มทองคำ ปขมท. พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
Branch
บุคลากรสายสนับสนุน ด้านวิชาชีพดีเด่น
Doner
ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Obvious
ผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด และบริการวิชาการแก่สังคม
Received
20 มีนาคม 2009
Related Link
-