Award

Article
การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้
Award
รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์
Branch
สาขา พืชสวนอินทรีย์/สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว/นวัตกรรมทางพืชสวนและการแปรรูป ประเภทนักวิชาการ
Doner
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Received
8 พฤษภาคม 2009
Related Link
-