Award

Award
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2562
Branch
มนุษยศาสตร์
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 เรื่อง ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
Received
30 กันยายน 2020
Related Link
-