Award

Article
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมันสาปะหลังสดแบบไม่ทาลายโดยใช้เทคนิค Visible และ Nearinfrared spectroscopy
Award
รางวัลบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Received
29 มีนาคม 2019
Related Link
-