Award

Article
ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร
Award
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย
Branch
-
Doner
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
24 มีนาคม 2018
Related Link
-