Award

Award
เกียรติบัตรบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2560
Branch
-
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI-1
Received
15 มิถุนายน 2018
Related Link
-