Award

Award
วุฒิบัตรเหรียญทอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
Branch
วิศวกรรมปฐพี
Doner
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์
Class
ชาติ
Obvious
การพัฒนาพิโซมิเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งข้อความเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
Received
2 มิถุนายน 2018
Related Link
-