Award

Article
การวิเคราะห์แนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวของประเทศไทย
Award
รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ (National Outstanding Awards) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Branch
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Class
-
Received
21 กรกฎาคม 2018
Related Link
-