Award

Article
ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA
Award
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีมาก
Branch
เกษตรศาสตร์และชีวภาพ
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช่าติ
Class
ชาติ
Received
2 กุมภาพันธ์ 2018
Related Link
-