Award

Article
การพัฒนาชีวภัณฑ์สูตรอัดเม็ดระดับอุตสาหกรรมของปุ๋ยคอกผสมกับแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช.
Award
ผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย
Branch
-
Doner
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Received
23 พฤศจิกายน 2017
Related Link
-