Award

Award
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
บริการวิชาการโดยการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Received
11 พฤศจิกายน 2016
Related Link
-