Award

Article
การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยใช้กรดซาลิไซลิกในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
Award
ชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคโบสเตอร์สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
10 พฤศจิกายน 2016
Related Link
-