Award

Article
ผลของระดับโปรตีนและปริมาณอาหารข้นที่ได้รับแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ตอนระยะรุ่น
Award
รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย
Branch
อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Doner
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์-สัตวบาลแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
24 มิถุนายน 2017
Related Link
-