Award

Award
รางวัลเกียรติยศ นักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จกระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Branch
นักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
Doner
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Obvious
วิทยากรอภิปรายเรื่อง "มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ" ในวันที่ 5 ธันวาคม 255
Received
5 ธันวาคม 2008
Related Link
-