Award

Article
คีชเชอร์
Award
รางวัลที่ 1 ประเภท Food for Condo Lifestyle โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Branch
Food for Condo Lifestyle
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Class
ชาติ
Received
23 มกราคม 2016
Related Link
-