Award

Article
ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)
Award
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
Branch
ด้านหลังเก็บเกี่ยว
Doner
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Class
ชาติ
Received
4 กันยายน 2015
Related Link
-