Award

Article
KU-AF2 : คอลัมน์ขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน
Award
Leading Innovation Award
Branch
-
Doner
International Intellectual Property Network (IIPNF)
Class
นานาชาติ
Received
20 กันยายน 2014
Related Link
-

This award was given to:

Award From Research/Invention

การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์