Award

Award
การประกวด Best Paper Award of AEJ 20
Branch
-
Doner
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Obvious
บทความที่ได้รับรางวัลชมเชย เป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องผลิตภาพการผลิตข้าวที่ทำร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยบทความนี้ได้ทำการวัดผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) ของข้าวนาปีและข้าวนาปรังแยกกันเป็นครั้งแรก และพบว่าผลิตภาพของข้าวไทยทั้งสองประเภทมีแนวโน้มลดลงซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการผลิตในระยะยาว โดยรัฐควรให้ความสำคัญกับการลงทุนวิจัยด้านข้าวให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว
Received
10 กรกฎาคม 2015
Related Link
-