Award

Award
อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
Branch
-
Doner
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
รางวัลนี้พิจารณาจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติฐาน ISI และคุณภาพ (Impact factor) และจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2557 ในความดูแล
Received
9 เมษายน 2015
Related Link
-