Award

Article
การศึกษาการกระฉอกของน้ำภายในถังบรรจุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Award
รางวัล ชมเชย
Branch
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
5 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-