โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
decision
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
41
2549 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รังสิต สุวรรณมรรคา, ยืน ภู่วรวรรณ, นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, สมชาย นำประเสริฐชัย, มาลี สกุลนิยมพร, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร, ชัชชัย ขาวพวง, จิติมนต์ เขียนดวงจันทร์, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, พจนันท์ ร่มสนธิ์
2549 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รังสิต สุวรรณมรรคา, ยืน ภู่วรวรรณ, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, กฤษณะ ไวยมัย, วิภา หงษ์ตระกูล, จักร แสงมา, สุภา หารหนองบัว, จิติมนต์ เขียนดวงจันทร์, ศ. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, ผศ. วสันต์ จันทราทิตย์, นาย วีรวุฒิ คงบุญเกียรติ, นางสาว วิภาดา พิพัฒน์พงษ์เลิศ, นาย สำลี มั่นเขตต์กรน์, นางสาว ดวงมณี เชื้อเขียว, นาย กิติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์
2549 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2549 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือออกแบบไพรเมอร์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2549 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต, วิภา หงษ์ตระกูล, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2549 การจัดการความรู้สำหรับเสริมสร้างศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมชาย นำประเสริฐชัย, ยืน ภู่วรวรรณ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
2550 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะที่ 3) : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รังสิต สุวรรณมรรคา, ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, รัชดา คะดาษ, พจนันท์ ร่มสนธิ์, นวรัตน์ สุวรรณเลิศ, เพชรา เปสลาพันธ์, พวงจันทร์ พรมมา
2550 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ, นายอวยไชย อินทรสมบัติ, นายพาสน์ ปราโมกข์ชน, นายจิตดำรง ปรีชาสุข, นายปวีณ เขื่อนแก้ว, นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
2550 การทำนายตำแหน่งการกลายพันธุ์หนึ่งลำดับเบสโดยใช้วิธีวิเคราะห์ส่วนย่อยของโปรตีน แบบอัจฉริยะ, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, นาย ทีปกร ศิริวรรณ
2551 การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, วิภา หงษ์ตระกูล, นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ, นายพาสน์ ปราโมกข์ชน
2551 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รังสิต สุวรรณมรรคา, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สมชาย นำประเสริฐชัย, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, พจนันท์ ร่มสนธิ์, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, สุไร สุวรรณรัตน์, มาลี สกุลนิยมพร, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
2552 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สมชาย นำประเสริฐชัย, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, พจนันท์ ร่มสนธิ์, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, สุไร สุวรรณรัตน์, มาลี สกุลนิยมพร, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
2552 การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, นางสาว สุธาสินี ฉิมเล็ก, นายปวีณ เขื่อนแก้ว
2553 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สมชาย นำประเสริฐชัย, พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, พจนันท์ ร่มสนธิ์, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, สุไร สุวรรณรัตน์, มาลี สกุลนิยมพร, กนกพร พูลประพันธ์, อุกฤษณ์ กุลดิลก, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
2553 การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, สุธาสินี ฉิมเล็ก, ปวีณ เขื่อนแก้ว
2554 ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2554 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
2555 ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2555 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร
2556 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ภัทรา ชูวาธิวัฒน์, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร
2556 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, บุญเรียง ขจรศิลป์, มณฑล จำเริญพฤกษ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รัชดา คะดาษ, น้ำผึ้ง อนุกูล, พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, เพชรา เปสลาพันธ์, มาลี สกุลนิยมพร, สุพรรณนิจ พลเสน, นวรัตน์ สุวรรณเลิศ, อรญา ศรีอนันต์, โสภิดา ชิดชื่นเชย, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, นางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง, นางสาวพนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ์
2557 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิวัฒน์ น้าวานิช, สุพรรณนิจ พลเสน, รัชดา คะดาษ, วราภรณ์ ทับชู, พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, เพชรา เปสลาพันธ์, นวรัตน์ สุวรรณเลิศ, โสภิดา ชิดชื่นเชย, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง, นางสาวบุษยา ศรีอนันต์, นางสาวกรกต ดำรักษ์
2557 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2557 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร
2558 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิวัฒน์ น้าวานิช, สุพรรณนิจ พลเสน, รัชดา คะดาษ, วราภรณ์ ทับชู, พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, เพชรา เปสลาพันธ์, นวรัตน์ สุวรรณเลิศ, โสภิดา ชิดชื่นเชย, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง, นางสาวบุษยา ศรีอนันต์, นางสาวกรกต ดำรักษ์
2558 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2558 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร
2558 แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการโซ่อุปทานยางพารา, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, วรวุฒิ หวังวัชรกุล
2559 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, กนกพร พูลประพันธ์, ทิสยา ทิศเสถียร
2559 การตัดส่วนวีดีทัศน์เพื่อแสดงบนจอภาพวิวิธพันธุ์ตามเวลาจริง, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2559 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, นงณพชร คุณากร, นุษรา สินบัวทอง, กฤตยา เพชรผึ้ง, ธนภูมิ มณีบุญ, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ทิสยา ทิศเสถียร, กนกพร พูลประพันธ์, นางสาวฐาปนี ศิริสุรักษ์
2560 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นางสาวฐาปนี ศิริสุรักษ์, สุดา ภู่ระหงษ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, นงณพชร คุณากร, นุษรา สินบัวทอง, กฤตยา เพชรผึ้ง, ธนภูมิ มณีบุญ, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ทิสยา ทิศเสถียร, กนกพร พูลประพันธ์
2560 การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, วันชัย จันทร์ประเสริฐ, วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2560 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบอัตโนมัติเพื่อการแทรกโมเดลคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติบนงานวิดีโอ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2561 ข้อมูลอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมโคนม, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
2562 แบบจำลองการจัดอันดับนักวิจัยเพื่อใช้ในการพิจารณาการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยภายใต้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์, ศศรส ใจจิตร์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2562 การวิเคราะห์สมรรถนะหน่วยวิจัยตามนโยบาย, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, หัชทัย ชาญเลขา, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ศศรส ใจจิตร์
2562 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ครศร ศรีกุลนาถ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, อัจฉรา ขยัน, สุจิตตา เรืองรัศมี, กานต์สุดา วันจันทึก
2562 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
2563 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2563 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

External Project

Year
External Project
21
2549 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองสถานการณ์แบบสุ่มด้วยสเปรดชีท, จุฑา พิชิตลำเค็ญ
2552 การศึกษาปัจจัยเพื่อลดของเสียที่กระบวนการบรรจุและผนึกซองเกลือแร่ชนิดผงด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง, จุฑา พิชิตลำเค็ญ
2558 การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPs, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, มาลี สกุลนิยมพร, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2557 การสำรวจงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2558 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ปิยะ กิตติภาดากุล, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
2558 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ธานี ศรีวงศ์ชัย, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
2558 การประเมินผลการวิจัยด้านมันสำปะหลัง, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, ปิยะ กิตติภาดากุล, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
2558 การประเมินผลการวิจัยด้านยางพารา, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
2559 การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2559 โครงการการพัฒนาแบบจำลองเพื่อหาพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ และการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ละพันธุ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ปิยะ กิตติภาดากุล, วิจารณ์ วิชชุกิจ
2559 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายในการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างมีศักยภาพของประเทศไทย, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ
2559 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, มาริสา อรัญชัยยะ, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รังรอง ยกส้าน, สุวิชภรณ์ วิชกูล, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รมิดายุ อยู่สุข, สุวิวัฒน์ สืบสานกุล
2559 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน, พรทิพย์ เย็นจะบก, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), สุริยัน สุวรรณกาล, สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากูล, สุนทรี ผลวิวัฒน์, อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
2560 การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับพันธ์ุมันสำปะหลัง, เฉลิมพล ภูมิไชย์, ปิยะ กิตติภาดากุล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ภัศจี คงศีล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์, นายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต, ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, นายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร, ศาลักษณ์ พรรณศิริ, รมณีย์ เจริญทรัพย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2560 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, สิรี ชัยเสรี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ, รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ทิสยา ทิศเสถียร, น.ส.นลินา พิศาลบุตร, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, นภาพร เปี่ยมสง่า, รัตติกรณ์ จงวิศาล, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, มาลี สกุลนิยมพร
2560 การจำลองสถานการณ์และหาค่าที่ดีที่สุดของไลน์ออโต้สแต็กเกอร์, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, สุวิวัฒน์ สืบสานกุล, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2562 นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ดนัย จัตวา, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
2563 การประมาณการความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ กฟผ. ด้วยวิธี Data Analytics, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รมิดายุ อยู่สุข, สุวิชภรณ์ วิชกูล, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, ก้องกิติ พูสวัสดิ์
2563 การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, ธานิน นานอก, พิมพา หอมนิรันดร์, พิทักษ์ เชื้อวงศ์, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, วรวัชร วัฒนฐานะ, ยุรนันท์ หาญลำยวง, กษิดิศ พนมสุวรรณ, นเร ผิวนิ่ม, ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, อัญรัตน์ วัฒนพานิช, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, วิทยา ปั้นสุวรรณ, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2564 ทดสอบ เดี่ยว 1, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า