ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
decision
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การวิเคราะห์การตัดสินใจ

decision

ไม่ระบุ

ทดสอบ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

Email: pp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1419

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.จุฑา พิชิตลำเค็ญ

Email: fengjtp@ku.ac.th

Phone Number: 029428555 ต่อ 1678

ผศ.นราภรณ์ เภาประเสริฐ

Email: fengnpp@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ 1667

ศศรส ใจจิตร์