โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ
WML
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
5
2549 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ, สมนิมิตร พุกงาม, ดำรงค์ ศรีพระราม, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
2551 การประเมินผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อกระบวนการคายระเหยน้ำของป่าดิบเขาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่, ชัชชัย ตันตสิรินทร์
2558 บทบาทด้านเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรป่ายางพารา: กรณีศึกษาจังหวัดตราด, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, สคาร ทีจันทึก, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, วาทินี สวนผกา, อนุชา ทะรา
2559 บทบาทของระบบวนเกษตรป่ายางพาราด้านเศรษฐสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดตราด, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, สคาร ทีจันทึก, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, วาทินี สวนผกา, อนุชา ทะรา
2561 การเปรียบเทียบการชะล้างพังทลายดินและปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ยางพาราเชิงเดี่ยวกับสวนยางพาราวนเกษตรรูปแบบต่างๆ จังหวัดตราด, อนุชา ทะรา, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

External Project

Year
External Project
13
2552 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา, ดรรชนี เอมพันธุ์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, สุขุมาล กิติสิน, สุระ พัฒนเกียรติ, ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, สาระ บำรุงศรี, ธรรมศักดิ์ ยิมิน, มยุรี นาสา
2552 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ "ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน", สคาร ทีจันทึก, พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, นิคม แหลมสัก, ชัชชัย ตันตสิรินทร์
2552 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย, ดรรชนี เอมพันธุ์, กาญจน์เขจร ชูชีพ, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สราวุธ สังข์แก้ว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ปิยพงษ์ ทองดีนอก, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, สุภัทรา ถึกสถิตย์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุชาย วรชนะนันท์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, เรณุกา กลับสุข, นางสาวมยุรี นาสา
2552 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง, ดรรชนี เอมพันธุ์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, สราวุธ สังข์แก้ว, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, เรณุกา กลับสุข, นางสาวมยุรี นาสา
2553 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก, ดรรชนี เอมพันธุ์, สราวุธ สังข์แก้ว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ขวัญชัย ดวงสถาพร, สุภัทรา ถึกสถิตย์, เรณุกา กลับสุข, วันชัย อรุณประภารัตน์, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2555 ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Katsunori Tanaka
2557 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา, ดรรชนี เอมพันธุ์, วันชัย อรุณประภารัตน์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, เรณุกา กลับสุข, สุระ พัฒนเกียรติ, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีระศักดิ์ อุดมโชค
2557 บทบาทของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อการสูญเสียดินและน้ำ, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ชัชชัย ตันตสิรินทร์
2558 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก, ดรรชนี เอมพันธุ์, วันชัย อรุณประภารัตน์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีนัส ต่วนเครือ, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ภรณ์ทิพย์ สุนทรสวัสดิ์
2560 ความผันแปรเชิงพื้นที่และการประมาณความลึกดินจากลักษณะภูมิประเทศและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, สิทธิโชค กล่อมวิญญาน, วีนัส ต่วนเครือ
2561 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่, ดอกรัก มารอด, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ประทีป ด้วงแค
2561 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่, ดอกรัก มารอด, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ประทีป ด้วงแค, สราวุธ สังข์แก้ว, ดร.แหลมไทย อาษานอก, ดร.ฑีฆา โยธาภักดี, ดร.ต่อลาภ คำโย, ผศ.อิงอร ไชยเยศ, นายสุธีระ เหิมฮึก
2561 ผลของการใช้ที่ดินต่อลักษณะทางอุทกวิทยา สมบัติของดินและคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, ดอกรัก มารอด, ชัชชัย ตันตสิรินทร์