ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ
WML
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
1
2551 นิพนธ์ ตั้งธรรม, สุเทพ จันทร์เขียว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, สุธี เทพนำโสมนัสส์, ปราณี การสะสม, กิตติพงษ์ ธนาศิริยะกุล, หรรษา วัฒนานุกิจ, อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วีระศักดิ์ วีระกันต์, ศุภกร ชินวรรโน, ประเสริฐ อังสุรัตน์, ธาดา สุขะปุณพันธ์, กนกพร บูชาบุญ, นิโลบล อรัณยภาค, ชญานันท์ วีระชิงไทย, การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารและบูรณาการการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัย Game-t , วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2551, หน้า 127-145
Year
National Journal
22
2562 Levia, DF, Nanko, K, Amasaki, H, Giambelluca, TW, Hotta, N, Iida, S, Mudd, RG, Nullet, MA, Sakai, N, Shinohara, Y, Sun, XC, Suzuki, M, Tanaka, N, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Yamada, K, Throughfall partitioning by trees, HYDROLOGICAL PROCESSES, ปีที่ 33, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2562, หน้า 1698-1708
2560 Tanaka, K, Tanaka, N, Matsuo, N, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M, Impacts of irrigation on the deciduous period of teak (Tectona grandis) in a monsoonal climate, CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, กันยายน 2560, หน้า 1193-1201
2560 Tanaka, N., Levia, D., Igarashi, Y., Yoshifuji, N., Tanaka, K., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Nanko, K., Suzuki, M., Kumagai, T., What factors are most influential in governing stemflow production from plantation-grown teak trees?, Journal of Hydrology, ปีที่ 544, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 10-20
2559 ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Nagai, M., Tipdecho, T., Tripathi, N.K., Reducing hillslope size in digital elevation models at various scales and the effects on slope gradient estimation, Geocarto International, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 140-157
2559 Ziegler, A.D., Benner, S.G., Kunkel, M.L., Phang, V.X.H., Lupascu, M., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Particulate carbon and nitrogen dynamics in a headwater catchment in Northern Thailand: hysteresis, high yields, and hot spots, Hydrological Processes, ปีที่ 30, ฉบับที่ 19, กันยายน 2559, หน้า 3339-3360
2558 Igarashi, Y., Kumagai, T., Yoshifuji, N., Sato, T., Tanaka, N., Tanaka, K., Suzuki, M., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Environmental control of canopy stomatal conductance in a tropical deciduous forest in northern Thailand, Agricultural and Forest Meteorology, ปีที่ 202, ฉบับที่ -, มีนาคม 2558, หน้า 1-10
2558 Igarashi, Yasunori, Katul, Gabriel G., Kumagai, Tomo'omi, Yoshifuji, Natsuko, Sato, Takanori, Tanaka, Nobuaki, Tanaka, Katsunori, Fujinami, Hatsuki, Suzuki, Masakazu, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Separating physical and biological controls on long-term evapotranspiration fluctuations in a tropical deciduous forest subjected to monsoonal rainfall, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, ปีที่ 120, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2558, หน้า 1262-1278
2558 Tanaka, Katsunori, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Wiwatwittaya, Decha, Tanaka, Nobuaki, Takahashi, Hiroshi G., Yoshifuji, Natsuko, Igarashi, Yasunori, Sato, Takanori, Suzuki, Masakazu, Earlier Leaf Flush Associated with Increased Teak Defoliation, FOREST SCIENCE, ปีที่ 61, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2558, หน้า 1009-1020
2558 Tanaka, Nobuaki, Levia, Delphis, Igarashi, Yasunori, Nanko, Kazuki, Yoshifuji, Natsuko, Tanaka, Katsunori, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, Masakazu, Kumagai, Tomo'omi, Throughfall under a teak plantation in Thailand: a multifactorial analysis on the effects of canopy phenology and meteorological conditions, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, ปีที่ 59, ฉบับที่ 9, กันยายน 2558, หน้า 1145-1156
2557 Yoshifuji, N, Igarashi, Y, Tanaka, N, Tanaka, K, Sato, T, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M, Inter-annual variation in the response of leaf-out onset to soil moisture increase in a teak plantation in northern Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2557, หน้า 2025-2029
2557 Ziegler, A.D., Benner, S.G., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Wood, S.H., Sutherland, R.A., Sidle, R.C., Jachowski, N., Nullet, M.A., Xi, L.X., Snidvongs, A., Giambelluca, T.W., Fox, J.M., Turbidity-based sediment monitoring in northern Thailand: Hysteresis, variability, and uncertainty, Journal of Hydrology, ปีที่ 519, ฉบับที่ PB, พฤศจิกายน 2557, หน้า 2020-2039
2557 Ziegler, AD, Sidle, RC, Phang, VXH, Wood, SH, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Bedload transport in SE Asian streams-Uncertainties and implications for reservoir management, GEOMORPHOLOGY, ปีที่ 227, ธันวาคม 2557, หน้า 31-48
2556 Igarashi, Y., Tanaka, N., Tanaka, K., Yoshifuji, N., Sato, T., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M., Seasonality of water and carbon dioxide exchanges at a teak plantation in northern Thailand, Ecohydrology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 125-133
2556 Kume, T., Tanaka, N., Yoshifuji, N., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Igarashi, Y., Suzuki, M., Hashimoto, S., Soil respiration in response to year-to-year variations in rainfall in a tropical seasonal forest in northern Thailand, Ecohydrology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 134-141
2554 Tanaka, K., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M., Interannual variation in leaf expansion and outbreak of a teak defoliator at a teak stand in northern Thailand, Ecological Applications, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2554, หน้า 1792-1801
2554 Tanaka, N., Kuraji, K., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Takizawa, H., นิพนธ์ ตั้งธรรม, Suzuki, M., Relationships between rainfall, fog and throughfall at a hill evergreen forest site in northern Thailand, Hydrological Processes, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มกราคม 2554, หน้า 384-391
2554 Yoshifuji, N., Komatsu, H., Kumagai, T., Tanaka, N., ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M., Interannual variation in transpiration onset and its predictive indicator for a tropical deciduous forest in northern Thailand based on 8-year sap-flow records, Ecohydrology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2554, หน้า 225-235
2552 Ziegler, A.D, Giambelluca, T.W, Nullet, M.A, Sutherland, R.A, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Vogler, J.B, Negishi, J.N, Throughfall in an evergreen-dominated forest stand in northern Thailand: Comparison of mobile and stationary methods, Agricultural and Forest Meteorology , ปีที่ 149, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 373-384
2552 Tanaka, K, Yoshifuji, N, Tanaka, N, Shiraki, K, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Suzuki, M, Water budget and the consequent duration of canopy carbon gain in a teak plantation in a dry tropical region: Analysis using a soil-plant-air continuum multilayer model, ECOLOGICAL MODELLING, ปีที่ 220, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2552, หน้า 1534-1543
2551 Nobuaki Tanaka, Tomonori Kume, Natsuko Yoshifuji, Katsunori Tanaka, Hideki Takizawa, Katsushige Shiraki, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, นิพนธ์ ตั้งธรรม, Masakazu Suzuki, A review of evapotranspiration estimates from tropical forests in Thailand and adjacent regions, AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, ปีที่ 148, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2551, หน้า 807-819
2550 Kume, T, Takizawa, H, Yoshifuji, N, Tanaka, K, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Tanaka, N, Suzuki, M, Impact of soil drought on sap flow and water status of evergreen trees in a tropical monsoon forest in northern Thailand, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, ปีที่ 238, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2550, หน้า 220-230
2549 Yoshifuji, N, Kumagai, T, Tanaka, K, Tanaka, N, Komatsu, H, Suzuki, M, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, Inter-annual variation in growing season length of a tropical seasonal forest in northern Thailand, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, ปีที่ 229, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2549, หน้า 333-339

Conference

Year
International Conference
2
2557 ชัชชัย ตันตสิรินทร์, บทบาทของวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อลักษณะทางอุทกวิทยาและสมบัติดิน, การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, 27 พฤศจิกายน 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2549 กาญจน์เขจร ชูชีพ, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
1
2549 ดรรชนี เอมพันธุ์, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, สุระ พัฒนเกียรติ, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, เรณุกา กลับสุข, มยุรี นาสา, RECREATION CARRYING CAPACITY ANALYSIS AT KHAO LEAM YA – MU KO SAMED NATIONAL PARK, THAILAND , The Third International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, 13 กันยายน 2549, Rapperswil สมาพันธรัฐสวิส