ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Textile Technology and Innovation Management
TIM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Textile Technology and Innovation Management

TIM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล

Email: fagiktw@ku.ac.th

Phone Number: 025625060

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์

Email: fagipts@ku.ac.th

Phone Number: 025792141 18

นางสาวพิมพวรรณ คุ้มภัย

Email: fagipwk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5060-1

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์