โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว
TFE
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
39
2549 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี, รมณีย์ เจริญทรัพย์, ศาลักษณ์ พรรณศิริ, วิชาญ เอียดทอง
2550 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี, รมณีย์ เจริญทรัพย์, ศาลักษณ์ พรรณศิริ, วิชาญ เอียดทอง, นางนงนุช วงศ์สินชวน
2550 การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของชนิดพืชและสัตว์ในภาคเหนือ, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์
2550 การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม, รองลาภ สุขมาสรวง, วุฒิชัย กปิลกาญจน์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, ดำรงค์ ศรีพระราม, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ประทีป ด้วงแค, ผอ.กองบำรุงรักษาราชอุทยาน, นายโดม ปทุมทอง, น.ส. ลินจง ชารักษ์ภักดี
2550 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, วิชาญ เอียดทอง, สรัญญา วัชโรทัย
2551 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, รังสิต สุวรรณมรรคา, สมคิด สิริพัฒนดิลก, มณฑล จำเริญพฤกษ์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ดอกรัก มารอด, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, วัฒนชัย ตาเสน, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ยุพา ปานแก้ว, วิพักตร์ จินตนา, สุนิศา สงวนทรัพย์, วิชาญ เอียดทอง, งามผ่อง คงคาทิพย์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, นิคม แหลมสัก, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, น.ส. สมพร ต้อตานา
2552 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, วิชาญ เอียดทอง, กุศล ตั้งใจพิทักษ์, สมคิด สิริพัฒนดิลก, พฤทธิ์ ราชรักษ์, นายศักด์สิทธิ์ กิจขยัน
2552 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ, วิชาญ เอียดทอง, นาย ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน, กุศล ตั้งใจพิทักษ์
2553 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, วิชาญ เอียดทอง, กุศล ตั้งใจพิทักษ์, พฤทธิ์ ราชรักษ์, สมคิด สิริพัฒนดิลก
2553 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ, วิชาญ เอียดทอง, กุศล ตั้งใจพิทักษ์
2553 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย, รองลาภ สุขมาสรวง, วุฒิชัย กปิลกาญจน์, ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, วันชัย อรุณประภารัตน์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, เพ็ญพร เจนการกิจ, นิกร ทองทิพย์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, พสุธา สุนทรห้าว
2554 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, วิชาญ เอียดทอง, กุศล ตั้งใจพิทักษ์, พฤทธิ์ ราชรักษ์, สมคิด สิริพัฒนดิลก
2554 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ, วิชาญ เอียดทอง, ศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน, กุศล ตั้งใจพิทักษ์
2554 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, วุฒิชัย กปิลกาญจน์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, ดำรงค์ ศรีพระราม, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
2555 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย, วิชาญ เอียดทอง, สมคิด สิริพัฒนดิลก, นางสาวสดับพร พรรณบัวตูม
2556 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย, วิชาญ เอียดทอง, สมคิด สิริพัฒนดิลก, นางสาวสดับพร พรรณบัวตูม
2556 ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ประทีป ด้วงแค, วิจักขณ์ ฉิมโฉม
2556 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา, กอบศักดิ์ วันธงไชย, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2557 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, รองลาภ สุขมาสรวง, นิกร ทองทิพย์, รัชนี โพธิแท่น, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, เพ็ญพร เจนการกิจ, นิตยา เมี้ยนมิตร, นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล
2557 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, รองลาภ สุขมาสรวง, นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
2557 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, นิกร ทองทิพย์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล, นางสาวสุธาทิพย์ เดชชัยศรี
2558 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, รองลาภ สุขมาสรวง, นิกร ทองทิพย์, รัชนี โพธิแท่น, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, เพ็ญพร เจนการกิจ, นิตยา เมี้ยนมิตร, นายประวุธ เปรมปรีดิ์
2558 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, รองลาภ สุขมาสรวง, ประวุธ เปรมปรีดิ์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
2558 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, นิกร ทองทิพย์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ประวุธ เปรมปรีดิ์
2558 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา, รองลาภ สุขมาสรวง, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, บุญชู อยู่ภู่
2559 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, ดอกรัก มารอด, สราวุธ สังข์แก้ว, ประทีป ด้วงแค, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2560 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, ดอกรัก มารอด, อิงอร ไชยเยศ, ประทีป ด้วงแค, สราวุธ สังข์แก้ว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2560 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, สราวุธ สังข์แก้ว, อิงอร ไชยเยศ, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ดอกรัก มารอด
2560 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, ณัฎฐา เสนีวาส, นางสาวปาจารีย์ อินทะชุบ, ณรงค์ วงศ์กันทรากร, เอกพันธ์ ไกรจักร์, สรัญญา วัชโรทัย, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, อัญชลี ศิริขจรกิจ
2560 การตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วยดีเอนเอบาร์โค้ดของมอสส์ที่มีความหลากหลายทางสัณฐานของสกุลข้าวตอกฤาษี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง จังหวัดเลย, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ณัฎฐา เสนีวาส
2560 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของต้นไม้ในสกุลพะยูงบางชนิดเพื่อใช้ในการจำแนกชนิด, สุวิมล อุทัยรัศมี, วิชาญ เอียดทอง, สุธีร์ ดวงใจ, กุศล ตั้งใจพิทักษ์
2560 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน
2560 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วัชรพงษ์ สุดดี, ดวงดาว รักษากุล, เจษฎา วงค์พรหม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2560 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหญิง ทัฬหิกรณ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วนัท พุ่มพวง, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, เจษฎา วงค์พรหม
2561 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
2561 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วัชรพงษ์ สุดดี, ดวงดาว รักษากุล, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, เจษฎา วงค์พรหม
2561 การติดตามความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหญิง ทัฬหิกรณ์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, วนัท พุ่มพวง, เจษฎา วงค์พรหม
2561 ความหลากหลายของสปีชีส์และพันธุกรรมของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้สกุล Leptolejeunea ในประเทศไทย, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2562 ความหลากหลายของสปีชีส์และพันธุกรรมของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้สกุล Leptolejeunea ในประเทศไทย, เอกพันธ์ ไกรจักร์

External Project

Year
External Project
86
2547 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, วันชัย อรุณประภารัตน์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, น.ส.รติกร น่วมภักดี, นายธีรพงษ์ ชุมแสงศรี, น.ส.เสาวนีย์ สารเนตร, น.ส.อุษารดี ภู่มาลี, นายนิทัศน์ นุ่นสง, น.ส.แสงจันทร์ วายทุกข์, นายภัทรณัฐ วงศ์อินทร
2549 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, วันชัย อรุณประภารัตน์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, น.ส. รติกร น่วมภักดี, นายธีรพงษ์ ชุมแสงศรี, น.ส.เสาวนีย์ สารเนตร, น.ส.อุษารดี ภู่มาลี, น.ส.แสงจันทร์ วายทุกข์, นายภัทรนัฐ วงศ์อินทร
2547 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา, ดรรชนี เอมพันธุ์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, สุรพันธ์ เพชราภา, ธรรมศักดิ์ ยีมีน, สุระ ทันตสิรินทร์
2547 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง, ดรรชนี เอมพันธุ์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, สุรพันธ์ เพชราภา, ธรรมศักดิ์ ยีมีน, สุระ ทันตสิรินทร์
2548 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, วันชัย อรุณประภารัตน์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, น.ส. รติกร น่วมภักดี, น.ส.เสาวนีย์ สารเนตร, น.ส.อุษารดี ภู่มาลี, นายนิทัศน์ นุ่นสง, น.ส.แสงจันทร์ วายทุกข์, นายภัทรนัฐ วงศ์อินทร
2551 พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร, สราวุธ สังข์แก้ว, วิชาญ เอียดทอง, ดวงใจ ศุขเฉลิม
2551 โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย, วิชาญ เอียดทอง
2551 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย, วิชาญ เอียดทอง
2551 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน, วิชาญ เอียดทอง, วิชาญ เอียดทอง, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, เดชา วิวัฒน์วิทยา
2551 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 1อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน, วิชาญ เอียดทอง, วิชาญ เอียดทอง
2551 โครงการฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, นริศ ภูมิภาคพันธ์
2552 การฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Cervus eldi thamin) ในBurmese Eld's deer (Cervus eldi thamin), นริศ ภูมิภาคพันธ์
2552 ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของการใช้พืชให้สีครามธรรมชาติในประเทศไทย, วิชาญ เอียดทอง
2552 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย, ดรรชนี เอมพันธุ์, กาญจน์เขจร ชูชีพ, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สราวุธ สังข์แก้ว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ปิยพงษ์ ทองดีนอก, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, สุภัทรา ถึกสถิตย์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุชาย วรชนะนันท์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, เรณุกา กลับสุข, นางสาวมยุรี นาสา
2553 นิเวศวิทยาของละมั่งที่นำคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา, นริศ ภูมิภาคพันธ์
2552 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย, วิชาญ เอียดทอง
2553 , อุทัยวรรณ แสงวณิช, วิชาญ เอียดทอง, นิสิตปริญญาโท
2553 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก, ดรรชนี เอมพันธุ์, สราวุธ สังข์แก้ว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ขวัญชัย ดวงสถาพร, สุภัทรา ถึกสถิตย์, เรณุกา กลับสุข, วันชัย อรุณประภารัตน์, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2554 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรรา/เห็ดขั้นสูงเพื่อความคงอยู่ของสังคมและกลมกลืนกับธรรมชาติ, อุทัยวรรณ แสงวณิช, วิชาญ เอียดทอง
2554 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ, ดรรชนี เอมพันธุ์, นางอนุชยา ชำนาญคิด, เรณุกา กลับสุข, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นางสาวเบญจมาศ ขัตติยากุล
2554 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม, รองลาภ สุขมาสรวง, ประทีป ด้วงแค, นริศ ภูมิภาคพันธ์
2555 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ, วิชาญ เอียดทอง, นางสาวกรองทอง ใจแก้วแดง
2554 การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, นิกร ทองทิพย์
2554 การศึกษานิเวศวิทยา และการประเมินประชากรที่น้อยที่สุด ของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี
2554 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี, นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองลาภ สุขมาสรวง, ประวุธ เปรมปรีดิ์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ
2555 ความสัมพันธ์เชิงนิเวศระหว่างเชื้อรากับพืชเบียน, วิชาญ เอียดทอง, Prof. Iwase Koji
2555 โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยTottori ภายใต้ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรเชื้อรา/ เห็ด ในสภาพความกลมกลืนกับธรรมชาติ แผนงานวิจัยย่อย ชื่อ ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของกลุ่มพืชกินซาก, วิชาญ เอียดทอง, Masahide Yamato
2555 ความหลากชนิดของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้ยางนาในป่าธรรมชาติและสวนป่าในประเทศไทย, อุทัยวรรณ แสงวณิช, วิชาญ เอียดทอง
2556 จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์, วิชาญ เอียดทอง, พฤทธิ์ ราชรักษ์, นิสา เหล็กสูงเนิน
2556 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา, วิชาญ เอียดทอง, จงรัก วัชรินทร์รัตน์
2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อิสริยา วุฒิสินธุ์, นางสาวรวินันท์ โพธะ
2556 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยว ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, อิสริยา วุฒิสินธุ์, นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู
2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมพืชและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นายสุคิด เรืองเรื่อ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นายยุทธภูมิ หยดย้อย
2556 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, อิสริยา วุฒิสินธุ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2556 การประเมินการสูญเสียดิน และการเกิดตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้มข้น กรณีศึกษาตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2557 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, พวงพรรณ ยงรัตนา, วิชาญ เอียดทอง, แก้วนภา กิตติบรรพชา, บุญส่ง สมเพาะ, สุชาติ นิ่มพิลา, วรัญญู ราษฎร์เจริญ, นรินทร์ เทศสร, อุษารัตน์ เทียนไชย
2556 ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, วัฒนชัย ตาเสน
2557 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณาในแปลงปลูก, วิชาญ เอียดทอง, จงรัก วัชรินทร์รัตน์
2557 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, สราวุธ สังข์แก้ว, พยัตติพล ณรงคะชวนะ, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, พิชิต ลำใย, นรินธร จำวงษ์, วสันต์ จันทร์แดง, นายนพพร จันเกิด
2554 อนุกรมวิธานของไลเคนส์วงศ์ Graphidaceae, Robert L?cking, H. Thorsten Lumbsch, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Sittiporn Parnmen
2553 ลักษณะการปรับตัวและการสร้างชุมชีพของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2554 โครงสร้างชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยบนเปลือกไม้ในแปลงวิจัยเชิงป่าไม้ระยะยาว, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Benjamin Carter, Justin Shaffer, Gregory Gilbert
2550 ไลเคนส์ของเกาะเคนท์ ประเทศแคนาดา, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2552 การแบ่งแยกทางนิเวศวิทยาและการสืบพันธุ์ในพันธุ์ไม้อะเมซอน Protium subserratum, Tracy Misiewicz, เอกพันธ์ ไกรจักร์, C Rasmussen
2558 ไลเคนส์สกุล Graphis ของประเทศไทย, Arunpak Pitakpong, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2557 การอนุมานลักษณะของบรรพบุรุษด้วยข้อมูลฟอสซิล, เอกพันธ์ ไกรจักร์, H. Thorsten Lumbsch, Scott Lidgard
2558 การศึกษาศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวเพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นายสุคิด เรืองเรื่อ, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
2558 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2554 ความหลากหลายของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้ในเขตสถานีวนเกษตร ตราด, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2558 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ดร.ศศิธร หาสิน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สราวุธ สังข์แก้ว
2558 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราของชุมชนท้องถิ่นในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ดร.ศศิธร หาสิน, สราวุธ สังข์แก้ว
2558 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน, Assoc. Prof. Dr. Luxian, Lin, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, วิชาญ เอียดทอง, เอกพันธ์ ไกรจักร์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สุธีร์ ดวงใจ, Assoc. Prof. Dr. Jie Yang
2559 ความสำคัญของลักษณะและการกระจายตัวของพืชอิงอาศัยต่อชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยในป่าเขตร้อน, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2559 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ไม้เถาเนื้อแข็งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, วิชาญ เอียดทอง, กุศล ตั้งใจพิทักษ์
2559 ค้นพบความหลากหลายของไบรโอไฟต์บนใบไม้ของไทยด้วยดีเอนเอบาร์โค้ด, เอกพันธ์ ไกรจักร์
2560 โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก, Mimoru Kanzaki , Hiroshi Kamitakahara, Toshiyuki Takano, Andria Agusta, วิชาญ เอียดทอง
2559 การศึกษาระยะยาวทางประชากรแมลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชในแปลงตัวอย่างถาวรเขาช่อง จังหวัดตรัง ประเทศไทย, Dr. Yves F. Basset, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Dr. Yves F. Basset
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี, พรพรรณ สิระมนต์, วิชาญ เอียดทอง, ธิติมา วงษ์ชีรี, รัตติยา แววนุกูล
2556 การคัดเลือกแม่ไม้เพื่อจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้รักใหญ่ รักน้ำเกลี้ยงและแกนมอ, สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วิชาญ เอียดทอง, แก้วนภา กิตติบรรพชา, พวงพรรณ ยงรัตนา, วรพรรณ หิมพานต์, ประพาย แก่นนาค, สุทัศน์ เล้าสกุล, บุญส่ง สมเพาะ, สุชาติ นิ่มพิลา, วรัญญู ราษฎร์เจริญ, สุรินทร์ แข่งขัน, ณิชา เทพอภิชัยกุล
2560 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์
2560 การคืนเนื้อทราย (Axis porcinus) คืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์, นายวิชิต กองคำ, นริศ ภูมิภาคพันธ์
2560 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่แปลงศึกษาวิจัยนิเวศระยะยาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, รองลาภ สุขมาสรวง, ประทีป ด้วงแค, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นางสาวยุวลักษณ์ ชนะชัย, นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร
2560 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง, วิชาญ เอียดทอง, Prof.Luxiang LIN, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, เดชา ดวงนามล, นาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม, นางสาว พรประภา อนุกูล, นางสาว จิตติมา คงคาสวัสดิ์, Dr.Yun DENG , Dr.Wenfu ZHANG, Dr. Zhenhua SUN, Dr. Xuelian HE, Dr. Yuwu LI, Dr. Qiaoming LI, Mr. Lang MA, Mr. Jiu MA, Mr. Zhongfu ZHANG, Mr. Bao ZHANG, Mr. Zhiliang YAO, Ms. Xiaona SHAO, Mr. Wenfei LI, Mr. Yaxiong LI, Mr. Zhangyan ZHOU, Mr. Yunhong TAN, นางสาว ศุภรัตน์ ทองกก
2560 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2560 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, นางสาวอุษารดี ภู่มาลี
2561 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ขนาดใหญ่บริเวณคอคอดกระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา, วิชาญ เอียดทอง, Prof. Luxiang LIN, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, นริศ ภูมิภาคพันธ์, นายเลิศศักดิ์ ศรีพรหม, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, Dr. Yun DENG, Dr. Wenfu ZHANG, Dr. Zhenhua SUN, Dr. Xuelian HE, Mr. Lang MA, Mr. Jiu MA, Mr. Zhongfu ZHANG, Mr. Bao ZHANG, Mr. Zhiliang YAO, Miss Xiaona SHAO, Mr. Wenfei LI, Dr. Yuwu LI, Mr. Yaxiong LI, Mr. Changyan ZHOU, Mr. Yunhong TAN, เดชา ดวงนามล, นางสาวพรประภา อนุกูล, นางสาวจิตติมา คงคาสวัสดิ์, นางสาวศุภรัตน์ ทองกก, Dr. Qiaoming LI
2561 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง, วิชาญ เอียดทอง, Dr. Hiroshi Kamitakahara, Prof. Dr. Toshiyuki Takano , Dr. Andria Agusta , Prof. Mamoru Kanzaki
2560 ผลกระทบของสัตว์ป่าต่อการเพิ่มพูนของต้นไม้, Matthew Scott Luskin, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองลาภ สุขมาสรวง, Dr. Stuart Davies , Lucas Gibson, Prapaisak Sukyoy
2562 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองลาภ สุขมาสรวง, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, สราวุธ สังข์แก้ว, นายธานี วงศ์นาค
2562 Study on Habitat Management of Large Herbivores in the Hual Kha Khang Bufffer Zone,Uthai Thani Province, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองลาภ สุขมาสรวง, สราวุธ สังข์แก้ว, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ, นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ, ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
2562 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, รองลาภ สุขมาสรวง
2562 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต
2562 การประเมินความสำเร็จการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน
2562 การพัฒนาความรู้ด้านนิเวศวิทยากล้าไม้ต้นเพื่อการฟื้นฟูป่าเขตร้อนและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : กรณีศึกษาจากแปลงถาวรขนาดใหญ่เพื่อศึกษาพลวัตของสังคมพืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง จังหวัดอุทัยธานี, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2562 Khao Chong Project, Thailand - Arthropod Project, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ดร.สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ
2562 Khao Chong Project, Thailand, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ดร.สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน
2562 การทดสอบพันธุ์และประเมินเสถียรภาพสายพันธุ์ KUC50-17-3 และ KUC51-13-99 เพื่อขอจดทะเบียนและออกพันธ์ุใหม่ พร้อมแนะนำพันธุ์การค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ, ปิยะ กิตติภาดากุล, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ภัศจี คงศีล, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, ภัสสร วรรณพินิจ, นางสาวพงษ์นภา พรานทนงค์, นายวัชรพงษ์ ศิริพงศ์
2562 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง, วิชาญ เอียดทอง, Prof. Dr. Toshiyuki Takano, Prof. Dr. Hiroshi Kamitakahara, Prof.Dr. Andria Agusta, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง
2563 การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน, วิชาญ เอียดทอง, Prof.Hiroshi Kamitakahara, Prof.Toshiyuki Takano, Prof.Andria Agusta, เจษฎา วงค์พรหม
2563 ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย, วิชาญ เอียดทอง, Mr. Yajun Chen, เดชา ดวงนามล, Mr. Shubin Zhang, Mr. Peili Fu, Ms. Hua Lin , Mr.Zhenghong Tan, นาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม, Mr.Shankar Panthi, Ms.Jingxian Shen, Ms.Ying Niu, Ms.Yajie Hao, Mr.Song Lv, Ms.Xiaojun Fan, นางสาว พิศมัย แม่นปืน, นางสาว ศศิวิมล แก้วกมล, นางสาว วรรณวลี คงจรัส, นางสาว พิมพ์นรา ถิ่นพระบาท, นาย นวัชพริษฐ์ กิจอุดม, นางสาว อริสา แก้วมโน
2563 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร, ภัศจี คงศีล, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, ภัสสร วรรณพินิจ, เอกพันธ์ ไกรจักร์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ปิยะ กิตติภาดากุล, ทรงยศ โชติชุติมา, นางสาวศรินยา คำพิลา
2563 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน
2563 การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่ากินพืชขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่น ในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, น.ส.อังสนา มองทรัพย์
2563 การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่นในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
2563 โครงการวิจัยการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่แปลงตัวอย่างถาวรในป่าเขตร้อนของประเทศไทย, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Sarayudh Bunyavejchewin
2563 การศึกษาระยะยาวทางประชากรแมลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงและพืชในแปลงตัวอย่างถาวรเขาช่อง จังหวัดตรัง ประเทศไทย, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Dr. Yves Basset, Sarayudh Bunyavejchewin, Dr. David Lohman, Naomi E. Pierce, ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ