ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว
TFE
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
1
2560 เอกพันธ์ ไกรจักร์, Excellent Scholar Award (category B), On behalf of the Organizing Committee of the XIX International Botanical Congress (the IBC 2017), I am writing to officially inform you that your award application has been approved by the award committee of IBC 2017. The IBC 2017 Awards were established by the Organizing Committee of the IBC 2017 to assist outstanding scholars and students to attend the congress held in Shenzhen, China, on July 23-29, 2017. After cautious examination of your application, our award committee was very impressed b

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2562 วิชาญ เอียดทอง, เดชา ดวงนามล, นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง, 20 สิงหาคม 2562
2560 สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วิชาญ เอียดทอง, แก้วนภา กิตติบรรพชา, นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย, แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย, 7 กันยายน 2560
2559 พฤทธิ์ ราชรักษ์, วิชาญ เอียดทอง, สมคิด สิริพัฒนดิลก, การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน, 3 พฤษภาคม 2559