ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว
TFE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว

TFE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

Email: fforncp@ku.ac.th

Phone Number:

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.นริศ ภูมิภาคพันธ์

Email: ffornrb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176

ผศ.วิชาญ เอียดทอง

Email: fforwce@ku.ac.th

Phone Number: 025790176

รศ.เอกพันธ์ ไกรจักร์

Email: fsciepk@ku.ac.th

 

สุรเดช โชติวุฑฒากร

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

สรายุทธ บุญยะเวชชีวิน