ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
TCU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

TCU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางรงรอง หอมหวล

Email: rdirov@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1399

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

Email: rdimow@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-399

นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Email: rdisrj@ku.ac.th

Phone Number: 034351399

นายประเทือง ดอนสมไพร

Phone Number: (034)351-399